2019 Daily Meditation - Ang Atong Paglaum

Print Friendly, PDF & Email

Ang paglaum mao ang pagkahigmata sa usa ka damgo. Kini ang bunga sa saad, sa usa ka binhi nga natanom sa yuta sa kasingkasing nga gipainit uban sa pagtoo. Ang paglaum nagpunting sa atong mga mata sa unahan, naghimo kanato nga dili kita makuha gikan sa yuta ug nagpalihok sa atong mga kinabuhi ngadto sa umaabut.

Kini nga libro mahitungod ni Jesus, ang tinuod nga paglaum. Siya ang tulay tali sa saad ug katumanan niini. Sa Iyang unang pag-anhi, Iyang gipanalipdan ang atong kaluwasan ug nagbilin kanato sa kasigurohan nga Siya sa dili madugay mobalik.
Sa tibuok tuig, imong makaplagan si Hesus sa matag pahina, kahinam sa Iyang mga milagro, magkat-on gikan sa Iyang mga pagtulun-an, ug mag-andam alang sa Iyang mahimayaong pagbalik. Ang atong paglaum hapit na matuman.

Pr. Erton Kohler - Presidente sa IASD for America do Sul

Facebook Comments